Tietokirja kouluissa

 
 

Tietokirjallisuuden tulevaisuus riippuu siitä, tottuvatko nuoret lukemaan tietokirjoja. Kotien ohella koulujen ja opettajien merkitys onkin ratkaiseva. Lauri Jäntin säätiö pyrkii edistämään nuorten tietokirjallisuuden lukemista muun muassa myöntämällä tietokirjastipendejä koululaisille sekä tukemalla koulujen tietokirjailijavierailuja.

Syksyllä 2016 käyttöön otetussa lukion opetussuunnitelmassa tietokirjat on nostettu kaunokirjallisuuden rinnalle äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa. Tavoitteena on tietokirjallisuuden ymmärtäminen, lukukokemusten syventäminen sekä tekstien eritteleminen eri näkökulmista. Tietokirjoista nuoret saavat elämyksiä sekä tukea kriittisen ajattelun, empatian ja identiteetin kehittymiseen. Erityisen tärkeitä tietokirjat ovat eettisen pohdinnan ja kulttuuriperintöön tutustumisen välineinä. Kirjallisuuden lukeminen luonnollisesti monipuolistaa myös nuoren omaa ilmaisua.

Myös yläkoulussa tietokirjoilla on entistä suurempi merkitys, sillä uudet opetussuunnitelmat korostavat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tietokirjan avulla oppilas ymmärtää, että maailma ei ole oppiainejakoinen vaan täynnä erilaisia ilmiöitä. Samaan tähtäävät lukion teemaopinnot.


 
 

Tietokirjastipendi

Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat koululaisille stipendejä tunnustukseksi siitä, että nämä ovat lukeneet aktiivisesti tietokirjallisuutta. Stipendien suuruus on sata euroa ja ne jaetaan koulujen kevätjuhlissa opettajien tekemien esitysten perusteella. Saajina ovat lukiolaiset, ammattioppilaitosten opiskelijat sekä peruskoulun 9.-luokkalaiset.

Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry kannustavat stipendillä koululaisia ja opiskelijoita lukemaan tietokirjoja. Hankkeen taustalla on huoli tiedonhankinnan pirstaloitumisesta ja lukuharrastuksen vähenemisestä.


Ideoita kouluille

Tietokirja sopii käteen myös monelle sellaiselle nuorelle, joka ei yleensä ole innostunut lukemisesta. Motivaatiota lisää jo se, että tietokirjaa ei välttämättä tarvitse lukea kannesta kanteen, vaan siitä voi lukea kiinnostavimmat ja tehtävää varten tärkeimmät osat. Lukion opetussuunnitelma (ÄI4) kehottaa tutustumaan mm. tietokirjallisuuden keinoihin ja lajeihin sekä tietokirjan kertomuksellisuuteen (ÄI6).   

Seuraavassa opettajien antamia vihjeitä kouluille:

Hankkikaa kouluun eri alojen tietokirjoja tai lainatkaa niitä kirjastosta. Vinkkejä nuorille sopivista kirjoista on esimerkiksi kirjakatalogissa:

  • Tehkää tutkielmia ja pitäkää tietoiskuja.

  • Kehittäkää kouluunne sopiva tietokirjadiplomi.

  • Kutsukaa kouluun tietokirjailija vieraaksi (yhteistyötä voi tehdä mm. Suomen tietokirjailijoiden tai Lukukeskuksen kanssa).

  • Tehkää yhteistyötä paikallisen kirjaston kanssa: opetelkaa tiedonhakua, järjestäkää näyttelyitä ja haastatelkaa tietokirjailijoita.

  • Kirjoittakaa tietokirjallisuudesta paikalliseen lehteen tai koulun kotisivuille.

  • Järjestäkää lukukampanjoita: etsikää joka luokkatason ahkerin tietokirjojen lukija ja esitelkää hänet koulun kotisivuilla.

  • Ideoikaa eri oppiaineiden yhteisiä kursseja, joilla hyödynnätte tietokirjallisuutta.